Zapytanie ofertowe 1/09/2017

                                                                                                                           Warszawa, 26.10.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017/1.2.1

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/17, Firma NVT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo – rozwojowych na potrzeby realizacji projektu.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: NVT Sp. z o.o.

Adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa

 

 1. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

Imię i nazwisko: Marek Toczyski

mail: mt@nvt.pl

telefon: 501-000-160

 

 1. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac badawczo-rozwojowych i podpisanie z nim umowy warunkowej, na potrzeby realizacji projektu

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Celem prac B+R jest opracowanie unikalnego Analizatora Obrazów Mikroskopowych, ukierunkowanego na zapewnienie stałego i efektywnego monitorowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego procesów wytwarzania żywności w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Monitorowanie i ocena stanu mikrobiologicznego produktów przemysłu owocowo-warzywnego będą realizowane w innowacyjny sposób, poprzez wykorzystanie technologii IT w postaci algorytmów interpretacji obrazów. Unikalne algorytmy optycznej akwizycji obrazu i komputerowej detekcji sygnałów obecności mikroorganizmów posłużą ocenie mikrobiologicznej próbek żywności, pod kątem występowania grzybów pleśniowych, w sposób zdalny – bez konieczności fizycznego dostarczania próbek do laboratorium, co stanowi przełom na skalę międzynarodową w sposobie prowadzenia rutynowych badań w zakresie bezpieczeństwa żywności. W efekcie powstanie innowacyjny system monitorowania przebiegu procesu produkcji w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz oceny jakości surowców i produktów gotowych pod względem bezpieczeństwa żywności (skażenie mikrobiologiczne grzybami pleśniowymi).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  usług obejmujących:

 

Zakres Prac B+R obejmujący:

 

 1. Ocena i identyfikacja mikroskopowa wyizolowanych z żywności grzybów pleśniowych.

W trakcie prowadzenia badań należy zgromadzić różne próbki środków spożywczych, zwłaszcza: warzywa, owoce oraz produkty przetwórstwa warzywno-owocowego i przygotować odpowiednio do posiewu mikrobiologicznego. Pobór próbek oraz wstępne badania mikrobiologiczne należy przeprowadzić zgodnie z normami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PN-ISO 18593:2005 Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów; PN-EN ISO 13307:2013-06 Mikrobiologia żywności i pasz — Etap produkcji pierwotnej — Techniki pobierania próbek; PN-A-75052:1980 Produkty owocowe i warzywne — Przygotowanie próbek i metody badań mikrobiologicznych).

Hodowle powinny być prowadzone metodą płytkową na podłożach standardowych dla hodowli pleśni tj. PDA (Potato Dextrose Agar, Agar glukozowo-ziemniaczany) i/lub MEA (Malt Extract Agar) i/lub podłoże Czapek. Hodowle powinny być prowadzone cieplarkach w warunkach optymalnych dla rozwoju grzybów tj. 25-37°C, czas trwania inkubacji: od 4-8 dni w zależności od tempa wzrostu.

Wyhodowane grzyby posłużą do przygotowania preparatów mikroskopowych, które następnie należy poddać ocenie mikroskopowej (za pomocą mikroskopu optycznego wyposażonego w kamerę) w celu porównania wyglądu grzyba w ocenie mikroskopowej  (budowa morfologiczna, wygląd zarodników) oraz jego wzrostu na płytce (kolor kolonii, wygląd, wypukłość) do atlasów mykologicznyh.

 

 1. Określenie poszczególnych cech i wartości charakteryzujących poszczególne gatunki

Należy uwzględnić ocenę wielkości, kształtów, faktury poszczególnych części morfologicznych grzybów.

Należy potwierdzić wstępną identyfikację grzybów (mikroskopowową) za pomocą np. metody biochemicznej przy użyciu Systemu BIOLOG.

 

 1. Potwierdzenie identyfikacji dostarczanych danych oraz działania programu komputerowego za pomocą uznanej metody biochemicznej lub molekularnej.

Należy przeprowadzić weryfikację systemu poprzez wielokrotną oceną skuteczności oznaczania pleśni izolowanych z żywności, wyznaczając specyficzność i czułość systemu. Opracowany system obrazowej analizy gatunkowej grzybów pleśniowych należy poddać wielokrotnej weryfikacji poprzez przygotowywanie kolejnych preparatów ze zgromadzonych grzybów pleśniowych i ocenę czy system jest w stanie je samodzielnie rozpoznać poprzez analizę obrazu, w tym: wielkości grzybów, ich kształtów i innych cech morfologicznych, charakterystycznych dla danego gatunku.

 1. Stworzenie bazy danych zawierającej informacje o wyglądzie pleśni pod mikroskopem, na płytkach hodowlanych oraz o przeprowadzanych reakcjach biochemicznych.

Stworzoną bazę danych/system na podstawie zdjęć mikroskopowych grzybów pleśniowych należy wzbogacić o dodanie informacji o wzroście grzyba na płytce Patriego na wybranym podłożu, oraz o wyniki np. reakcji biochemicznych z Systemu BIOLOG. To pozwoli na pełną charakterystykę grzyba, a także umożliwi łatwiejszą weryfikację działania systemu.

 

Zamawiający przewiduje przebadanie ok. 2 tysięcy próbek produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 

 1. WYMAGANIA:

Zlecenie prac będących przedmiotem niemniejszego zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami  konkursu może być zlecone wyłącznie:

 • jednostce naukowej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP;
 • konsorcjum naukowemu;
 • konsorcjum naukowo-przemysłowemu;
 • niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji);
 • notyfikowanemu laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP.

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu również inne podmioty z zastrzeżeniem, że zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podmiotom  innym niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji.

 

Dodatkowo oferent zobowiąże się do podpisania umowy warunkowej niezwłocznie w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana.

 

 

 1. WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. KOD CPV:

73100000-3

 

 1. NAZWA KODU CPV:

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

 1. POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Wymagania dotyczące Zakresu nr 1 oraz Zakresu nr 2 wykonania prac B+R gdzie oferenci powinni:

 1. Dysponować pomieszczeniami laboratoryjnymi, w których będę prowadzone prace B+R powinny pod względem sanitarnym i technicznym zapewniać bezpieczne warunki pracy. W tym celu Oferent powinien:
 • Dysponować laboratorium posiadającym minimum 2 poziom bezpieczeństwa biologicznego (BSL – 2)

Lub

 • Dysponować laboratorium akredytowanym

Lub

 • Dysponować laboratorium opiniującym środki spożywcze dla zapewnienia ich bezpieczeństwa i jakości.

 

 1. Dysponować dostępem do Infrastruktury badawczej w tym zasobami technicznymi/WNiP niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Dysponować odpowiednią kadrą do realizacji Zamówienia rozumianą jako Zespół posiadający doświadczenie adekwatne do zakresu prac w projekcie.

 

 1. Wykazać sposób wykonania prac badawczo-rozwojowych.

 

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

 

 1. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA USŁUG:

 

W okresie 34 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej w umowę właściwą

 

 

 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:
 1. Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy warunkowej.
 2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

 

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:

– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
 2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
 5. Oferta powinna zawierać:
 • wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 1. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

 

Kryterium Waga
1. Wartość brutto przedmiotu zamówienia 100%

 

Wybór oferenta/oferentów dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

 

Przez kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia”

 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: drogą pocztową na adres: NVT Sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: mt@nvt.pl (złożona w oryginale oferta powinna zawierać podpis Oferenta)
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.11.2017
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: NVT Sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

 

 1. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
 2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:
  1. 1_Zalacznik_nr_1_Wzór Oferty