ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2018/1_2_2

Warszawa, 15.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2018/1.2.2

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Numer naboru: RPLD.01.02.02- IP.02-10-030/17, Firma NVT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo – rozwojowych na potrzeby realizacji projektu.

 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której  obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: NVT Sp. z o.o.

Adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa

 

II.                    OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

Imię i nazwisko: Marek Toczyski mail: mt@nvt.pl

telefon: 501-000-160

 

III. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac badawczo-rozwojowych i podpisanie z nim umowy warunkowej, na potrzeby realizacji projektu.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego systemu zautomatyzowanej kontroli mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych, poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Rozwiązanie będzie obejmować autorskie algorytmy wykorzystującego mechanizmy uczenia maszynowego oparte o optyczną akwizycję obrazu i komputerową detekcję sygnałów obecności mikroorganizmów tj. bakterii, grzybów (pleśni) i drożdży w próbkach produktów przemysłu kosmetycznego.

 

Głównym wyzwaniem postawionym przed zespołem badawczym będzie opracowanie prototypu systemu detekcji mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych, który będzie automatyczne udzielać odpowiedzi na  pytanie: czy w badanej próbce znajdują się mikroorganizmy takiej jak: grzyby, bakterie, drożdże oraz wyznaczać będzie ich ilość.

Zagadnienia technologiczne do rozwiązania są dwojakie, tj. dotyczą znalezienia skutecznej metody znakowania (np. wybarwiania) mikroorganizmów z próbek wyrobów kosmetycznych, tak aby system rozpoznawania obrazu mógł identyfikować mikroorganizmy na podstawie obrazu pozyskanego z prostego

 

 

układu optycznego (mikroskop optyczny wyposażony w kamerę) z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów i bazy wzorców. Zagadnienia badawcze będą także obejmować zagadnienia sztucznej inteligencji, przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz wielkiej ilości danych (Big Data) w celu wypracowania algorytmów, które zastąpią żywego diagnostę w laboratorium

– „automatem” w celu rozpoznawania i wyszukiwania śladów obecności mikroorganizmów oraz ich zliczania.

 

 Przedmiotem zamówienia jest zakres Prac B+R obejmujący:

 

 1. Opracowanie założeń metody znakowania mikroorganizmów – koncepcja i opracowania

Cel zadania – Celem zadania jest stworzenie kolekcji mikroorganizmów testowych i opracowanie metod znakowania mikroorganizmów za pomocą związków chemicznych w zakresie światła widzialnego.

Opis prac: Stworzenie bogatej kolekcji mikroorganizmów, w tym grzybów pleśniowych, drożdży i tlenowych bakterii mezofilnych, które zgodnie z normami są zliczane (ich ilość) w materiałach kosmetycznych. Opracowanie metod znakowania/ barwienia złożonego mikroorganizmów w preparatach, tak aby tworzony System służący zliczaniu mikroorganizmów był w stanie rozróżniać komórki zarówno po ich wielkości jaki i kolorze a tym samym aby możliwa była jednoczesna ocena próbek pod kątem obecności bakterii i grzybów.

Kolekcja powinna liczyć od 500 do 1.000 mikroorganizmów – w tym mezofilnych bakterii, drożdży i pleśni. Powstały system musi nauczyć się rozpoznawać mikroorganizmy po kolorze, kształcie i wielkości (tj. po zakresie wielkości).

 

 1. Opracowanie metod separowania mikroorganizmów z różnych matryc. Cel zadania – Celem zadania jest opracowanie metod poboru próbek badanych (matryc) oraz     metod      związanych      z             wyizolowaniem/separacją                                      materiału mikrobiologicznego w formie odpowiedniej dla znakowania

Opis prac: Zastosowanie różnych metod odpłukiwania mikroorganizmów z zarówno płynnych, jak i stałych kosmetyków. Ma to ogromne znaczenie dla odpowiedniego przygotowania preparatów mikroskopowych  i  barwienia komórek.

 

W zależności od konsystencji oraz składu kosmetyk/ półprodukt kosmetyczny będzie traktowany w różnoraki sposób. np.:

 • Kosmetyki płynne na bazie wody będą mogły stanowić od razu materiał wyjściowy do przygotowania preparatu mikroskopowego – czyli określona niewielka ilość kosmetyku będzie nanoszona na szkiełko podstawowe mikroskopowe, będzie wykonywany rozmaz preparatu a potem Taki preparat będzie oglądany, a w nim będą zliczane komórki.
 • Kosmetyki płynne i półpłynne na bazie składników olejowych będą musiały być potraktowane rozpuszczalnikami organicznymi/ rozcieńczalnikami, aby odpłukać komórki mikroorganizmów i dopiero wtedy będzie możliwe wykonanie preparatu mikroskopowego.  Ważne  żeby substancje olejowe/ tłuszczowe oraz białkowe nie zaburzały procesu

 

 

barwienia.       Zgodnie      z     normami       w      celu      przeliczania        liczby mikroorganizmów próbka musi mieć wagę 1g.

 • Kosmetyki stałe – należy pobrać 1g kosmetyku i rozpuścić go w rozpuszczalniku/ rozcieńczalniku tak, aby uwolnić mikroorganizmy. Dopiero z odpowiednio przygotowanej próbki pobierany jest materiał na szkiełko mikroskopowe, wykonywany jest

 

Z każdego z kosmetyków (po odpowiednim przygotowaniu, rozpuszczeniu), niezależnie od konsystencji, należy pobrać np.: 0,01g i nanieść na szkiełko. Następnie dokonuje się oględzin, liczenia oraz przeliczenia na 1g.

 

3. Studium detekcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych w układzie obrazowania mikroskopowego.

Cel zadania – Celem zadania jest implementacja opracowanych technik separacji oraz znakowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych pochodzących z różnych produktów przemysłu kosmetycznego.

Opis prac: Połączenie kroku pierwszego i drugiego w swoistą całość. Przygotowanie kompletnego rozwiązania dla przemysłu kosmetycznego, czyli opracowanie odpowiednich metod przygotowania próbek kosmetyków do badań mikrobiologicznych – zliczania komórek bakterii, grzybów i drożdży, zgodnie z następującymi założeniami: z przygotowanych odpowiednio próbek kosmetyków będą wykonane preparaty mikroskopowe, wybarwione zaproponowanymi na etapie prac badawczych barwnikami, preparat będzie analizowany przez System, który będzie rozróżniał komórki bakterii, drożdży i pleśni i zliczał je.

 

4.Weryfikacja prototypu docelowego rozwiązania (systemu).

Cel zadania – Weryfikacja prototypu docelowego rozwiązania (systemu) pod kątem: właściwego przygotowania próbek, zgodności z przyjętą koncepcją i użytecznością dla potencjalnych klientów końcowych

Opis prac: Weryfikacja prototypu systemu, poprzez wielokrotne analizowanie bardzo różnych preparatów mikroskopowych wykonanych z próbek kosmetyków

– ocena czy system rozróżnia komórki bakterii od komórek drożdży czy pleśni i zlicza je oddzielnie.

 

V.WYMAGANIA:

Zlecenie prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami konkursu może być zlecone:

uczelni publicznej, państwowemu instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją badawczą, która podlega ocenie jakości działalności  naukowej lub badawczo – rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust.1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i otrzymała co najmniej ocenę B,

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu również inne podmioty z zastrzeżeniem, że zlecenie wykonania  przedmiotu  zamówienia  podmiotom innym niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji.

 

 

 

Dodatkowo oferent zobowiąże się do podpisania umowy warunkowej niezwłocznie w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana.

 

VI.WYKLUCZENIA:

 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i

 kapitałowo z Wnioskodawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub

 

VII.KOD CPV:

73000000-2

 

VIII.NAZWA KODU CPV:

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

IX.POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Wymagania dotyczące wykonania prac B+R gdzie oferenci powinni:

 

 1. Dysponować pomieszczeniami laboratoryjnymi, w których będę prowadzone prace B+R. Pomieszczenia powinny pod względem sanitarnym i technicznym zapewniać bezpieczne warunki W tym celu Oferent powinien:
 • Dysponować laboratorium posiadającym minimum 2 poziom bezpieczeństwa biologicznego (BSL – 2);

 

Lub

 

 • Dysponować laboratorium

 

 1. Dysponować dostępem do Infrastruktury badawczej w tym zasobami technicznymi/WNiP niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Dysponować odpowiednią kadrą do realizacji Zamówienia rozumianą jako Zespół posiadający doświadczenie adekwatne do zakresu prac w

 

 

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu  podlegają  wykluczeniu.

 

X.PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA USŁUG:

 

W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej w umowę właściwą dla następujących prac:

 • Opracowanie założeń metody znakowania mikroorganizmów – koncepcja i opracowania
 • Opracowanie metod separowania mikroorganizmów z różnych

 

 • Studium detekcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych w układzie obrazowania mikroskopowego.

 

oraz w okresie od 25-32 miesiąca od dnia wejścia w życie umowy warunkowej w umowę właściwą dla następujących prac:

 • Weryfikacja prototypu docelowego rozwiązania (systemu).

 

XI.WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:

 

 1. Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy
 2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad  finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

 

XII.OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

XIII.LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:

– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 

 1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
 2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczonych od daty upływu terminu składania
 5. Oferta powinna zawierać:

– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego,

 1. Niekompletne oferty    i    oferty,    które     wpłyną    po    upływie     terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą

 

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

 

Kryterium Waga
1. Wartość brutto przedmiotu zamówienia 100%

 

Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

 

Przez kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc Cn 100% 100

Co

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto przedmiotu zamówienia Co – cena brutto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia”

 

 Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze

 ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie

 przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie

 końcowej.

 

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: drogą pocztową lub osobiście na adres: NVT Sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa (złożona w oryginale oferta powinna zawierać podpis Oferenta), lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: mt@nvt.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną oferta musi być podpisana i zeskanowana);
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 01.2018
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: NVT Sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa

XVII.ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
 2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym

 

XVIII.INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania
 3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
 5. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

 

XIX.ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 wzór oferty