ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2017

 Warszawa, 26.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2017/1.1.1

 

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Firma NVT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert dotyczących wyboru wykonawcy/wykonawców prac badawczo – rozwojowych na potrzeby realizacji projektu.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: NVT Sp. z o.o.

Adres: ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa

 1. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię i nazwisko: Marek Toczyski

mail: mt@nvt.pl

telefon: 501-000-160

 1. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac badawczo-rozwojowych i podpisanie z nim umowy/umów warunkowych, na potrzeby realizacji projektu

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Celem prac B+R jest opracowanie unikalnego Systemu Detekcji Mikroorganizmów, ukierunkowanego na zapewnienie stałego i efektywnego monitorowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego procesów wytwarzania żywności (przeznaczonej dla ludzi i zwierząt).

Monitorowanie i ocena stanu mikrobiologicznego produktów spożywczych i pasz będą realizowane w innowacyjny sposób, poprzez wykorzystanie technologii IT w postaci algorytmów interpretacji obrazów. Unikalne algorytmy optycznej akwizycji obrazu i komputerowej detekcji sygnałów obecności mikroorganizmów posłużą ocenie mikrobiologicznej próbek żywności i pasz, pod kątem występowania bakterii, grzybów i drożdży, w sposób zdalny – bez konieczności fizycznego dostarczania próbek do laboratorium, co stanowi przełom na skalę międzynarodową w sposobie prowadzenia rutynowych badań w zakresie bezpieczeństwa żywności. W efekcie powstanie innowacyjny system monitorowania przebiegu procesu produkcji żywności oraz oceny jakości surowców spożywczych i produktów gotowych pod względem bezpieczeństwa żywności (skażenie mikrobiologiczne).

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  usług obejmujących:

 

 1. Zakres Prac B+R obejmujący:
 2. Opracowanie założeń metody znakowania mikroorganizmów – koncepcja i opracowania analityczne. Stworzenie kolekcji mikroorganizmów testowych i opracowanie metod znakowania mikroorganizmów za pomocą związków chemicznych o charakterze znaczników fluorescencyjnych i absorbujących promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego ultrafioletu (UV-Vis).
 3. Opracowanie metod separowania mikroorganizmów z różnych matryc. Opracowanie metod poboru próbek badanych (matryc) oraz metod związanych z wyizolowaniem/separacją materiału mikrobiologicznego w formie odpowiedniej dla znakowania barwnikami fluorescencyjnymi.
 4. Studium detekcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych w układzie obrazowania mikroskopowego. Implementacja opracowanych technik separacji oraz znakowania fluorescencyjnego zanieczyszczeń mikrobiologicznych pochodzących z różnych produktów przemysłu rolno-spożywczego.
 5. Weryfikacja prototypu docelowego rozwiązania (systemu) pod kątem: właściwego przygotowania próbek, zgodności z przyjętą koncepcją i użytecznością dla potencjalnych klientów końcowych.

 

 1. Zakres Prac B+R obejmujący:
 2. Ocena i identyfikacja mikroskopowa wyizolowanych z żywności grzybów pleśniowych, wytypowanie najodpowiedniejszych metod barwienia grzybów i zastosowanie najwłaściwszych podłóż hodowlanych, przyczyniających się do pozyskiwania najwyższej jakości zdjęć preparatów mikrobiologicznych spod mikroskopu.
 3. Określenie poszczególnych cech i wartości charakteryzujących poszczególne gatunki (ocena wielkości, kształtów, faktury poszczególnych części morfologicznych grzybów).
 4. Potwierdzenie identyfikacji dostarczanych danych oraz działania programu komputerowego za pomocą uznanej metody biochemicznej lub molekularnej.
 5. Stworzenie bazy danych zawierającej informacje o wyglądzie pleśni pod mikroskopem, na płytkach hodowlanych oraz o przeprowadzanych reakcjach biochemicznych.

 

 1. WYMAGANIA:

W postępowaniu mogą brać udział uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty Polskiej Akademii Nauk lub inne jednostki naukowe będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), z późn. zm. i otrzymały co najmniej ocenę B.

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu również inne podmioty z zastrzeżeniem, że zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podmiotom  innym niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 1. WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. KOD CPV:

73100000-3

 1. NAZWA KODU CPV:

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 1. POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Wymagania dotyczące Zakresu nr 1 oraz Zakresu nr 2 wykonania prac B+R gdzie oferenci powinni:

 1. Dysponować pomieszczeniami laboratoryjnymi, w których będę prowadzone prace B+R powinny pod względem sanitarnym i technicznym zapewniać bezpieczne warunki pracy. W tym celu Oferent powinien:
 • Dysponować laboratorium posiadającym minimum 2 poziom bezpieczeństwa biologicznego (BSL – 2)

Lub

 • Dysponować laboratorium akredytowanym

Lub

 • Dysponować laboratorium opiniującym środki spożywcze dla zapewnienia ich bezpieczeństwa i jakości.
 1. Dysponować dostępem do Infrastruktury badawczej w tym zasobami technicznymi/WNiP niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Dysponować odpowiednią kadrą do realizacji Zamówienia rozumianą jako Zespół posiadający doświadczenie adekwatne do zakresu prac w projekcie.
 3. Wykazać sposób wykonania prac badawczo-rozwojowych.

 

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

 1. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA USŁUG:
 • ZAKRES NR I: w okresie 34 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej w umowę właściwą
 • ZAKRES NR II: w okresie 34 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej w umowę właściwą.
 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:
 2. Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy/umów warunkowych.
 3. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne ZAKRESY PRAC B+R. Przy czym jeden podmiot zobowiązany jest do złożenia oferty na co najmniej jeden ZAKRES PRAC B+R.

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:

– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
 2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
 5. Oferta powinna zawierać:
 • wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 1. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 2. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Wartość brutto przedmiotu zamówienia 100%

 

Wybór oferenta/oferentów dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość brutto przedmiotu zamówienia”

 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: drogą pocztową na adres: NVT Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: mt@nvt.pl (złożona w oryginale oferta powinna zawierać podpis Oferenta)
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 26.06.2017r.
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: NVT Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

 

 • ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
 2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym
 • INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
 6. ZAŁĄCZNIKI:
  1. Załącznik nr 1 wzór ofert